Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują dwie duże nowelizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują dwie duże nowelizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych pierwsza, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę” dla rodzin, które przekroczą próg dochodowy – dzięki wprowadzonej od nowego roku zasadzie nie stracą wsparcia finansowego państwa a ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów i druga , która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie – 1000,00 zł miesięcznie przez rok, mogą otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko.

 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

 

Z tego nowego świadczenia mogą skorzystać miedzy innymi:

 • studenci,

 • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

 • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.  

 

O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

 

Mogą z tego świadczenia skorzystać również rodzice, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko
1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

 

Na jakich zasadach jest przyznawane świadczenie?

Nowe świadczenie jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

 

Co będzie przysługiwało osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego?

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 

Ważne:

 • jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia
   

Kto nie skorzysta ze świadczenia rodzicielskiego?

 • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

 • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

 • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń – z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych). 

 

Kiedy zgłosić się po świadczenie?

Rodzic po świadczenie może zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku. 

W przypadku dzieci urodzonych przed dniem 1 styczna 2016r. prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia upływu odpowiednio 52 lub więcej tygodni w przypadku urodzenia jednego lub więcej dzieci

Uwaga!

Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.