NOWY WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Powiększ obraz

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Andrychowie informuje, że od dnia 01 listopada 2022 r. obowiązuje nowy wzór o wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

Przypominamy, że ww. świadczenie przysługuje przez okres dłuższy niż 120 dni w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m.in.

– posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022r. poz. 558);
– posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
– jest kobietą w ciąży;
– wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
– samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
– jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).


Wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy w okresie po 1 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.