Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej

34-120 Andrychów, ul Starowiejska 22b

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  1. nieposzlakowana opinia,

  2. wykształcenie wyższe,

  3. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni w pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość:

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy o pomocy społecznej,

 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie stosunków między rodzicami i

dziećmi, spraw alimentacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych,

 • Ustawy o samorządzie gminnym,

 • Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • ustawy o finansach publicznych,

 • ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • ustawy o pracownikach samorządowych.

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 2. dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, poprawna komunikacja pisemna, dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność,

 3. doświadczenie w kierowaniu zespołem,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynowanie, nadzorowanie i kierowanie całokształtem prac Działu Pomocy Środowiskowej,

 2. Opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych w zakresie prowadzonych spraw,

 3. Zapewnienie właściwej i sprawnej organizacji pracy podległym pracownikom,

 4. Nadzór nad prawidłowością sporządzanych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanych świadczeń,

 5. Prowadzenie szkoleń instruktażowych z podległymi pracownikami,

 6. Sprawowanie bieżącej kontroli nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z CV;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182z późn. zm.).

5. Warunki pracy:

    1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

    2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, parter,

    3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie w godzinach pracy Ośrodka w zamkniętej kopercie lub pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika działu Pomocy Środowiskowej” w terminie do dnia 7.03.2016r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną

klauzulą.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182z późn. zm.).”

Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej), o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej..

 8. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, 34 – 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b .

Dyrektor Ośrodka

Elżbieta Prus