Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENT w Dziale Świadczeń dla Rodziny 

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie:
   • wyższe lub
   • średnie oraz staż pracy – co najmniej 1 rok
  • znajomość:
   • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
   • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
   • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
   • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
   • kodeks postępowania administracyjnego,
    oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  • wymagana znajomość Pakietu MS Office (w tym Excel),
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 2. Wymagania dodatkowe: 
  • Mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
  • Mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze,
  • Mile widziana znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programu Płatnik,
  • Samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność,
  • Łatwość uczenia się,
  • Odporność na stres,
  • Dyspozycyjność: Niewykluczona gotowość do pracy na zmiany,
  • Umiejętność organizacji własnej pracy,
  • Poprawna komunikacja pisemna,
  • Umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • udzielanie informacji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz „Za życiem” zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa;
  • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa
   do świadczeń rodzinnych, „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wraz z wymaganymi dokumentami;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, „ Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • sporządzanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych
   z zakresu świadczeń rodzinnych, „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
  • prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym;
  • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych, „Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń;
  • współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;
  • przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych;
  • prowadzenie dodatkowych działań związanych z potrzebami Działu
 4. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy – pełny etat
  2. liczba wolnych miejsc pracy: 1
  3. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b;
  4. przewidywany okres zatrudnienia – lipiec 2023;
  5. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;
  6. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;
  7. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 5. Wymagane dokumenty:
  • własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
  • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy związany z pracą przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia,
  • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo zatrudnienia) jest obowiązany do złożenia wraz powyższym dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA w Dziale Świadczeń dla Rodziny”:
  1. na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b -parter (pokój nr 52)
   lub
  2. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
   – w terminie do 7 lipca 2023 roku do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
   Wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone po upływie powyższego terminu zostaną automatycznie odrzucone.
 7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:
  1. Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy.
  2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
   lub poprawieniu.
  3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
   od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62 lub 33 870 89 82
  5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
   bez względu na wynik postępowania,
  6. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane
   do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie
   lub za pomocą poczty elektronicznej,
  7. Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie pisemnej lub telefonicznej,

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów.

Załączniki:

1) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2)zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Elżbieta Prus