Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT.

Osoba docelowo zostanie zatrudniona w Dziale Pomocy Środowiskowej.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie:
   • wyższe lub
   • średnie oraz staż pracy – co najmniej 1 rok
  • znajomość:
   • ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zadań gminy i poszczególnych jej organów,
   • ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi i sprawozdawczości,
   • ustawy o pomocy społecznej oraz wydanych do niej aktów wykonawczych,
   • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie następujących zagadnień: opieki, kurateli, obowiązku alimentacyjnego,
   • ustawy o systemie oświaty z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
   • kodeksu postępowania administracyjnego.
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, Pakietu MS Office (w tym Word i Excel),
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej minimum – 1 rok.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Mile widziane doświadczenie w pracy w ośrodku pomocy społecznej,
  • Mile widziana znajomość Programu POMOST i Programu PŁATNIK,
  • Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, terminowość, dokładność i sumienność w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność,
  • Wysoka kultura osobista,
  • Umiejętność sprawnej organizacji własnej pracy,
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
  • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Poprawna komunikacja pisemna.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • ustalenie potrzeb finansowych z zakresu pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (budżetu),
  • przygotowywanie decyzji przyznających różne formy świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz w sprawach pomocy materialnej dla uczniów (dotyczących stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych),
  • prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
  • sporządzanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
  • prowadzenie rejestru udzielonych świadczeń, rejestru umów, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej,
  • obsługa platformy E-PUAP,
  • prowadzenie spraw związanych z dożywianiem, w tym realizacja Programów Rządowych w przedmiotowym zakresie, korespondencja, współpraca z odpowiednimi placówkami, w szczególności oświatowymi,
  • obsługa programu informatycznego POMOST,
  • zgłaszanie osób, którym przyznano świadczenie w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w programie PŁATNIK,
  • archiwizowanie akt,
  • występowanie we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji, sporządzanie niezbędnych dokumentów i monitorowanie toczącego się postępowania, prowadzenie rejestru tytułów wykonawczych,
  • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizacji zadań pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów, w tym również w wersji elektronicznej,
  • rozliczanie faktur, dotyczących pomocy materialnej dla uczniów.
 4. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy – pełny etat
  2. liczba wolnych miejsc pracy: 1
  3. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b,
  4. przewidywany okres zatrudnienia – wrzesień/październik 2023,
  5. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy,
  6. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony,
  7. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 5. Wymagane dokumenty:
  • własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
  • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach,
  • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia,
  • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo zatrudnienia) jest obowiązany do złożenia wraz powyższym dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko REFERENTA w Dziale Pomocy Środowiskowej”:
  1. na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b -parter (pokój nr 52)
   lub
  2. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
   – w terminie do 8 września 2023 roku do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
   Wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone po upływie powyższego terminu zostaną automatycznie odrzucone.
 7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:
  1. Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy.
  2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
   lub poprawieniu.
  3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
   od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62 lub 33 870 89 81.
  5. OPS nie przewiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
   bez względu na wynik postępowania,
  6. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane
   do następnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub pisemnie,
  7. Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie pisemnej lub telefonicznej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (21KB, .docx)
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (13KB, .odt)