Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie (umowa na zastępstwo)

Powiększ obrazNa stole laptop, przed nim zeszyt i długopis, obok kubek

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Wykształcenie minimum średnie. Mile widziane wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne, humanistyczne;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku; 
 7. Doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym w jednostkach administracji publicznej (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem), – minimum 2 lata przy wykształceniu średnim.
 8. Znajomość regulacji prawnych Ośrodka;
 9. Znajomość:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • ustawa o Karcie Dużej Rodziny,
  • ustawy o zamówieniach publicznych,
  • ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 10. Wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów graficznych (np. Corel, Gimp, Inkscape, Canva);
 2. znajomość programów biurowych MS Office;
 3. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 4. znajomość zasad dostępności cyfrowej;
 5. mile widziane wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne, humanistyczne;
 6. samodyscyplina, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność, sumienność oraz kreatywność w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność;
 7. wysoka kultura osobista;
 8. umiejętność organizacji własnej pracy;
 9. umiejętność działania w warunkach stresowych;
 10. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;
 11. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 12. umiejętność analitycznego myślenia;
 13. poprawna komunikacja pisemna;
 14. kreatywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 15. mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
 16. mile widziana dyspozycyjność;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 • prowadzenie sekretariatu;
 • weryfikacja poprawności merytorycznej i finansowej rachunków wystawianych przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie czy umowy o dzieło;
 • sporządzanie dokumentacji wynikającej z bieżącego zapotrzebowania, związanej z zajmowanym stanowiskiem;
 • współpraca z działami / sekcjami Ośrodka w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz opracowywanie dokumentów ekonomicznych i statystycznych, różnorodnych materiałów dot. budżetu;
 • przygotowywanie finansowej strony sprawozdań wynikających z bieżącego zapotrzebowania. Sporządzanie innych obowiązujących sprawozdań i informacji, ewidencji, statystyk i analiz;
 • przygotowywanie dokumentów dot. GKRPA w Andrychowie;
 • przygotowywanie dokumentów tj.: umowy, faktury, rachunki;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia konkursów ofert, porozumień oraz dokumentacji związanej z realizacją zadań w tym zakresie;
 • obsługa programów np.: Karta Dużej Rodziny, Andrychowska Rodzina na Plus,
 • aktualizacja strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie,
 • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej,
 • realizacja zadań związanych z ewidencją czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej współpracy z innymi podmiotami,
 • współpraca w zakresie realizacji zadań Ośrodka z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi,
 • prowadzenie dodatkowych działań związanych z potrzebami Ośrodka.

IV. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;
 2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie;
 3. przewidywany okres zatrudnienia – sierpień 2023 r.;
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 5. umowa o pracę zostanie zawarta na czas pełnienia zastępstwa za pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty: 

 1. własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
 3. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursów i szkoleń;
 4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (w tym staż pracy związany z pracą na stanowisku administracyjnym w jednostce administracji publicznej);
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 • wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej”;
 • pocztą tradycyjną  na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52);
 • pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.plw postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego.

  Wszystkie dokumenty należy złożyć w terminie do 8 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej);

VII. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 875 24 29.
 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .
 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w dniu 9.08.2023 r.
 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
 • I etap – sprawdzian z wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie jedynym etapem jeżeli wymagania formalne spełni do 9 osób.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest w dniach 9 – 11 sierpnia 2023 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

mgr Elżbieta Prus

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych