Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Powiększ obrazZdjęcie segregatorów stojących w rzędzie

Andrychów, dnia 17.03.2020r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Pomocy Środowiskowej

 1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie: średnie, preferowane wyższe administracyjne;

6) doświadczenie w zakresie: pracy w administracji publicznej minimum–3 miesiące

7) znajomość obsługi programu WORD, Programu EXCEL oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;

8) znajomość: ustawy o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Mile widziana znajomość Programu POMOST i Programu PŁATNIK.

2) Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, terminowość, dokładność i sumienność w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność;

3) Mile widziana dyspozycyjność,

4) Wysoka kultura osobista,

5) Umiejętność sprawnej organizacji własnej pracy,

6) Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;

7) Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;

8) Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;

9) Umiejętność analitycznego myślenia;

10) Poprawna komunikacja pisemna.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie stosownych rejestrów świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 • sporządzanie list do wypłat (przelewów) świadczeń pieniężnych, opłat;
 • sporządzanie sprawozdań z programu POMOST;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • obsługa programu PŁATNIK (rejestracja i wyrejestrowanie ubezpieczonych, sporządzanie deklaracji miesięcznych, przesyłanie danych w formie elektronicznej
  do ZUS);
 • sporządzanie list składek zdrowotnych;
 • obsługa zadań związanych z dożywianiem dzieci w szkołach;
 • przyjmowanie not księgowych, rachunków wpływających z Domów Pomocy Społecznej za pobyt mieszkańców z Gminy Andrychów;
 • prowadzenie korespondencji z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim (w tym występowanie o środki, pomoc w sporządzaniu zapotrzebowani na środki);
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji;
 • przygotowanie i wydruk decyzji przyznającej lub odmownej do podpisu;
 • prowadzenie ewidencji, rejestru wniosków, statystyk i analiz;
 • skuteczne  posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.

Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy – pełny etat;

b) praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, parter;

c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz CV;

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia);

c) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

d) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (w tym staż pracy przy obsłudze informatycznej Ośrodka Pomocy Społecznej);

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do 27.03.2020r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej):

1) pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub

2) osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22 b (Dziennik Podawczy, pok.52) lub

3) z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego.

7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

a) Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

b) Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

c) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne,

d) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zastrzega sobie prawo do skrócenia stażu pracy wymaganego na stanowisku, na podstawie § 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

e) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 82 lub 33 870 89 62.

f) OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

g) Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie.

h) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest w dniach

30.03.2020 – 31.03.2020 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Prus

Załącznik 1 do ogłoszenia – pobierz

Załącznik 2 do ogłoszenia – pobierz