Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Powiększ obrazNa zdjęciu ręka na klawiaturze komputera

Andrychów, dnia 17.03.2020r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Informatyk – specjalista ds. obsługi informatycznej

  1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe informatyczne lub wykształcenie średnie i doświadczenie minimum 3 lata w zakresie obsługi informatycznej,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w pracy przy obsłudze informatycznej ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w szczególności:

  • znajomość funkcjonowania systemu POMOST, Płatnika, działanie terminali mobilnych, systemu CAS,

b) umiejętność organizacji własnej pracy,

c) umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wprowadzenie elektronizacji działań, prowadzących do usprawnienia pracy pracowników socjalnych,

b) pomoc w prowadzeniu statystyk, analiz w celu szybszego pozyskiwania danych do sprawozdań,

c) zwiększenie danych w formie elektronicznej (w tym tworzenie baz danych),

d) prowadzenie szkoleń w zakresie rozszerzonej obsługi Pakietu Office, w tym w szczególności w zakresie tworzenia elektronicznych baz danych (m.in. Excel, Word, Power point),

e) przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie obsługi bieżących programów i wprowadzonych rozwiązań prowadzących do elektronizacji działań pracowników Działu Pomocy Środowiskowej,

f) czuwanie nad ochroną danych osobowych przetwarzanych w Dziale Pomocy Środowiskowej,

g) ulepszanie barier ochronnych będących już w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie,

h) przeprowadzanie audytu w zakresie poprawności wprowadzania danych.

Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy – pełny etat;

b) praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, parter;

c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz CV;

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia);

c) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

d) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (w tym staż pracy przy obsłudze informatycznej Ośrodka Pomocy Społecznej);

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać:

a) pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub

b) osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22 b (Dziennik Podawczy, pok. 52).w terminie do 27.03.2020 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej) lub

c) z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego

7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

a) Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

b) Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

c) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne,

d) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zastrzega sobie prawo do skrócenia stażu pracy wymaganego na stanowisku, na podstawie § 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

e) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 82 lub 33 870 89 62.

f) OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

g) Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

h) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest w dniach

30.03 – 31.03.2020 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Prus

Załącznik 1 do ogłoszenia – pobierz
Załącznik 2 do ogłoszenia – pobierz