NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Referent w Dziale Pomocy Środowiskowej

Andrychów, dnia 16.10.2018r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Pomocy Środowiskowej

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie minimum średnie,

  6. znajomość:

ustawy o pomocy społecznej,

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

 ustawy o finansach publicznych,

kodeksu postępowania administracyjnego,

  1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

  2. poprawna komunikacja pisemna,

  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. mile widziane minimum pół roku doświadczenia pracy w pomocy społecznej,

  2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym mile widziana znajomość programów PŁATNIK, CAS, POMOST,) oraz urządzeń biurowych,

  3. umiejętność organizacji własnej pracy, samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, łatwość uczenia się, terminowość, komunikatywność,

  4. nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji, samodzielność,

  5. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu.

  6. mile widziana dyspozycyjność

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. prowadzenie stosownych rejestrów świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,

  2. sporządzanie list do wypłat (przelewów) świadczeń pieniężnych, opłat,

  3. sporządzanie sprawozdań z programu POMOST,

  4. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

  5. obsługa programu PŁATNIK (rejestracja i wyrejestrowanie ubezpieczonych, sporządzanie deklaracji miesięcznych, przesyłanie danych w formie elektronicznej do ZUS),

  6. sporządzanie list składek zdrowotnych,

  7. obsługa zadań związanych z dożywianiem dzieci w szkołach,

  8. przyjmowanie not księgowych, rachunków wpływających z Domów Pomocy Społecznej za pobyt mieszkańców z Gminy Andrychów,

  9. prowadzenie korespondencji z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim (w tym występowanie o środki, pomoc w sporządzaniu zapotrzebowani na środki),

  10. sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji,

  11. przygotowanie i wydruk decyzji przyznającej lub odmownej do podpisu,

  12. prowadzenie ewidencji, rejestru wniosków, statystyk i analiz,

  13. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

  14. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora OPS
   lub bezpośredniego przełożonego.

  15. odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.

 1. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,

 2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter,

 3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV,

  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach,

  5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy w pomocy społecznej),

  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r.,
   poz .902 z późn.zm.)”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko Referenta w Dziale Pomocy Środowiskowej” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów w terminie do 29.10.2018 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniu 31.10 – 02.11.2018r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus