Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze: INSPEKTOR.

Osoby docelowo zostaną zatrudnione w Dziale Pomocy Środowiskowej.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie:
   • wyższe oraz staż pracy – co najmniej 3 lata lub
   • średnie oraz staż pracy – co najmniej 5 lat,
  • • znajomość:
   • ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zadań gminy i poszczególnych jej organów,
   • ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi i sprawozdawczości,
   • ustawy o pomocy społecznej oraz wydanych do niej aktów wykonawczych,
   • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie następujących zagadnień: opieki, kurateli, obowiązku alimentacyjnego,
   • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy decyzji administracyjnej,
   • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, Pakietu MS Office (w tym Word i Excel),
  • znajomość Programu POMOST,
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej minimum – 3 lata, w tym co najmniej 1 rok w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowe centrum pomocy rodzinie).
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Mile widziana znajomość Programu PŁATNIK,
  • Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, terminowość, dokładność i sumienność w załatwianiu spraw, komunikatywność, samodzielność,
  • Wysoka kultura osobista,
  • Umiejętność sprawnej organizacji własnej pracy,
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
  • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Poprawna komunikacja pisemna.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • ustalanie potrzeb finansowych z zakresu pomocy społecznej (budżetu),
  • przygotowywanie decyzji przyznających różne formy świadczeń,
  • sprawdzanie pod względem merytorycznym wywiadów środowiskowych wraz z załącznikami,
  • prowadzenie wymaganych rejestrów, ewidencji,
  • sporządzanie wymaganych zapotrzebowań, analiz, statystyk i sprawozdań,
  • obsługa programu informatycznego POMOST,
  • zgłaszanie osób, którym przyznano świadczenie w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w programie PŁATNIK,
  • archiwizowanie akt.
 4. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy – pełny etat;
  2. liczba wolnych miejsc pracy: 2;
  3. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b;
  4. przewidywany okres zatrudnienia – wrzesień/październik 2023;
  5. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;
  6. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;
  7. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 5. Wymagane dokumenty:
  • własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
  • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko INSPEKTORA w Dziale Pomocy Środowiskowej”:
  1. na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b -parter (pokój nr 52)
   lub
  2. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
   – w terminie do 8 września 2023 roku do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
   Wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone po upływie powyższego terminu zostaną automatycznie odrzucone.
 7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:
  1. Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy,
  2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
   lub poprawieniu,
  3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
   od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne,
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62 lub 33 870 89 81,
  5. OPS nie przewiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
   bez względu na wynik postępowania,
  6. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane
   do następnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub pisemnie,
  7. Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie pisemnej lub telefonicznej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (21KB, .docx)
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (13KB, .odt)