NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE :Referent w Dziale Finansowo – Księgowym

Andrychów, dnia 28.11.2016r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Finansowo – Księgowym

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie;

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. nieposzlakowana opinia;

  5. wykształcenie wyższe – kierunek: ekonomia, finanse lub zbliżony
   lub wykształcenie średnie ekonomiczne;

  6. Staż pracy związany z obsługą finansowo – księgową w jednostce budżetowej (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem) minimum – 1 rok przy wykształceniu wyższym, 5 lat przy wykształceniu średnim;

  7. znajomość:

 • ustawy o finansach publicznych,

 • ustawy o rachunkowości

 • ustawy o pomocy społecznej,

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

  1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;

  2. znajomość obsługi programu księgowego;

  3. wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność
   i sumienność w załatwianiu spraw;

  4. umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu;

  5. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;

  6. umiejętność pracy w zespole;

  7. poprawna komunikacja pisemna.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przyjmowanie, rejestrowanie dokumentów;

  2. obsługa programu finansowo – księgowego;

  3. dekretacja dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową;

  4. kompletowanie dokumentów oraz nadzór nad prawidłowym przechowywaniem;

  5. wprowadzanie dokumentacji związanej z ewidencją środków trwałych
   i pozostałych środków trwałych do programu księgowego oraz do księgi inwentarzowej i księgi środków trwałych;

  6. kontrola dokumentów księgowych i prowadzenie rejestru faktur i rachunków, który stanowi podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach oraz sporządzanie rocznego zestawienia faktur i rachunków
   w podziale na kategorie zakupowe dla pracownika ds. zamówień publicznych;

  7. weryfikacja konieczności zapotrzebowania;

  8. wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 1. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

 2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, parter;

 3. praca przy monitorze ekranowych powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;

 4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony od 02.01.2017r.,
  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV;

  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  4. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

  5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy związany z obsługą finansowo – księgową w jednostce budżetowej);

  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Dziale Finansowo – Księgowym” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową
na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów w terminie do 09.12.2016r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

 1. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62.

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych z stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniach 15-16.12.2016r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

 

druk-kwestionariusz-osobowy