Nabór na stanowisko psychologa

Powiększ obrazOtwarty kalendarz książkowy, na nim długopis

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe psychologiczne.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe;
 2. umiejętność indywidualnej i grupowej pracy z klientem Ośrodka;
 3. cierpliwość,
 4. umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 5. stan zdrowia pozwalający wykonywanie pracy na stanowisku psychologa;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
 7. umiejętność organizowania pracy własnej,
 8. wysoka kultura osobista,
 9. dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. udzielanie wszechstronnej pomocy psychologicznej na rzecz osób i rodzin, tj. poradnictwo i wsparcie psychologiczne, konsultacje, terapia indywidualna.
 2. diagnozowanie sytuacji klientów w aspekcie pomocy psychologicznej,
 3. podejmowanie działań interwencyjnych w miejscu zamieszkania klienta lub w siedzibie Ośrodka,
 4. prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijającej samodzielność osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze środowiskiem,
 5. prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia),
 6. współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy psychologicznej rodzinom i osobom zgłaszającym się do OPS;
 7. udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających się do OPS, a także poprzez wdrażanie nowych metod pracy z osobą i rodziną, mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy społecznej,
 8. poznawanie środowisk życia osób korzystających z pomocy psychologicznej celem optymalizacji podejmowanych działań,
 9. Prowadzenie interwencji kryzysowej krótkoterminowej m. in. w stosunku do ofiar przemocy, osób które doświadczyły traumy utraty najbliższych,
 10. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Andrychów,
 11. sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji,
 12. prowadzenie rejestru wniosków, prowadzenie ewidencji, statystyki i analiz,
 13. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy.

4. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,
 2. Podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z
  klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie
  świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
  zawodowe kandydata/,
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

5. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:

 1. a) Dodatkowe pytania proszę kierować do Działu Osobowo – Organizacyjnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – nr telefonu: 33 870 89 62, od
  poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 19.00
 2. b) Wymagane dokumenty należy składać:
  • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub
  • osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52)
  • z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 30.10.2020r.do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)

6. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Praca w systemie zmianowym. 

9. Załączniki do ogłoszenia:

psycholog – październik 2020