NABÓR NA STANOWISKO POMOCY ADMINISTRACYJNEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na stanowisko:
POMOC ADMINISTRACYJNA

Osoba docelowo zostanie zatrudniona w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych


1. Wymagania niezbędne:
◦ obywatelstwo polskie,
◦ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
◦ osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
◦ nieposzlakowana opinia,
◦ wykształcenie:
– zasadnicze rozumiane jako wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku lub
– średnie lub
– wyższe,
◦ znajomość:
• ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
• ustawy Prawo energetyczne w zakresie zasad przyznawania dodatku energetycznego,
• ustawy o dodatku osłonowym,
• ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w zakresie refundacji podatku Vat,
• kodeksu postępowania administracyjnego,
oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
◦ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
◦ wymagana znajomość Pakietu MS Office (w tym Word i Excel),
◦ bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
◦ Mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
◦ Mile widziane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne,
◦ Mile widziana znajomość obsługi programu Sygnity w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
◦ Samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność,
◦ Łatwość uczenia się,
◦ Odporność na stres,
◦ Umiejętność organizacji własnej pracy,
◦ Poprawna komunikacja pisemna,
◦ Umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu,
◦ Mile widziana dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
DODATKI MIESZKANIOWE:
-przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego,
-weryfikacja wniosków i dołączanych dokumentów,
-rejestracja wniosków,
-przygotowywanie i wydruk decyzji w zakresie dodatku mieszkaniowego,
-sporządzanie listy wypłat,
-sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe oraz wymaganych sprawozdań,

DODATEK ENERGETYCZNY:
-przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego,
-prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznawania i wypłaty dodatku, w tym m.in.: weryfikowanie poprawności złożonego wniosku oraz załączonej dokumentacji, sporządzanie decyzji administracyjnych,
-sporządzanie listy wypłat,
-prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów,
-przygotowywanie zapotrzebowani na środki finansowe.

DODATEK OSŁONOWY:
-przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych,
-sporządzanie i przekazywanie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego oraz decyzji administracyjnych w tym zakresie,
-prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji,
-przygotowywanie zapotrzebowań na środki finansowe oraz wymaganych sprawozdań.

PONADTO:
-prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania refundacji podatku Vat, sporządzania zapotrzebowań na środki finansowe i sprawozdań w przedmiotowym zakresie
– archiwizowanie dokumentacji,
– wykonywanie innych czynności związanych z obsługą powyższych świadczeń.

4. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy – pełny etat
b) liczba wolnych miejsc pracy: 1
c) praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b;
d) przewidywany okres zatrudnienia – kwiecień 2024,
e) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy;
f) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;

5. Wymagane dokumenty:
◦ własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej zawierający klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
◦ własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
◦ kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
◦ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
◦ oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
◦ podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
◦ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
◦ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko POMOC ADMINISTRACYJNA (Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych)
1) na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b -parter (pokój nr 52)
lub
2) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
– w terminie do 25 marca 2024 roku do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
Wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone po upływie powyższego terminu zostaną automatycznie odrzucone.
7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:
a) Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy,
b) Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.
c) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne,
d) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62,
e) OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
bez względu na wynik postępowania,
f) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane
do następnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
g) Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie pisemnej lub telefonicznej.
O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
Elżbieta Prus