Nabór na stanowisko: Lider Klubu Integracji Społecznej

Powiększ obrazBudynek Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie poszukuje kandydata na stanowisko: Lider Klubu Integracji Społecznej.

Wymagania niezbędne:

 • a) wykształcenie: wyższe o specjalności m.in. pedagogika, prawo, psychologia, nauki o rodzinie, administracja;
 • b) staż pracy – w ośrodku pomocy społecznej, klubie integracji społecznej – minimum 1 rok;
 • c) znajomość prawa administracyjnego (Kodeks postępowania administracyjnego), przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o zatrudnieniu socjalnym, o pomocy społecznej, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • e) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
 • g) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

 • a) mile widziane doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie;
 • b) znajomość problematyki pomocy społecznej;
 • c) umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • d) umiejętność pracy zespołowej;
 • e) umiejętność organizowania pracy własnej;
 • f) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • g) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • h) odporność na sytuacje stresowe;
 • i) bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • j) sumienność, uczciwość, odpowiedzialność;
 • k) znajomość lokalnego środowiska oraz rynku pracy.

Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

 • a) organizowanie działań związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej (w tym opracowanie programu oraz harmonogramu zajęć realizowanych w Klubie);
 • b) prowadzenie naboru uczestników do Klubu Integracji Społecznej;
 • c) współpraca z pracownikami socjalnymi i Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskania kandydatów oraz zorganizowania naboru do Klubu;
 • d) współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej;
 • e) planowanie kierunków rozwoju zawodowego w oparciu o diagnozę potrzeb w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych;
 • f) inicjowanie i rozwijanie nowych form i metod wsparcia dla uczestników Klubu będących odpowiedzią na rozpoznane potrzeby;
 • g) organizacja zajęć dotyczących aktywizacji zawodowej;
 • h) organizowanie i współprowadzenie grup wsparcia dla uczestników i absolwentów Klubu;
 • i) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji, w tym statystyki oraz sprawozdawczości związanej z funkcjonowaniem Klubu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • a) miejsce pracy znajduje się w Andrychowie, w budynku przy ul. Krakowskiej 72;
 • b) praca ma charakter biurowy;
 • c) wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • d) przewidywany okres zatrudnienia – od listopada 2019 r.;
 • e) godziny pracy od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00 (z możliwością pracy w godzinach popołudniowych, w przypadku wystąpienia konieczności).

Wymagane dokumenty:

 • a) własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • b) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
 • c) kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności;
 • d) oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia;
 • e) oświadczenie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;
 • f) koncepcja funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, przedstawienie pomysłu na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Klubu (2 strony A4, czcionka 12 pkt, Times New Roman, akapit 2,5, odstępy między wierszami 1,5).

Uwaga: Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce i termin składania ofert

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, Dziennik Podawczy, pok. 52 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres e- mail: ops@um.andrychow.pl w terminie do 18.10.2019 r. do 28.10.2019 r. z dopiskiem „Oferta pracy – Lider Klubu Integracji Społecznej”.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna decydująca o zatrudnieniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznie podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacje o wyborze osoby na stanowisko umieszczone zostaną na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zastrzega sobie prawo odwołania oferty o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że:

 • a) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie;
 • b) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowaną pod naszym adresem wiadomość/nawiązania kontaktu i potencjalnej dalszej współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • c) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a po okresie jej obowiązywania, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń z niej wynikających oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • d) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • e) Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim – z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, jak również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody;
 • g) posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 • h) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
 • i) decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
 • j) Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
Elżbieta Prus