Nabór na stanowisko Lider Klubu Integracji Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na stanowisko:
LIDER KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS)

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe, preferowane: pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne, administracyjne lub w zakresie nauki o rodzinie,
  • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  • minimum 5-cio letni staż pracy ogółem,
  • staż pracy w klubie integracji społecznej, centrum integracji społecznej lub ośrodku pomocy społecznej– minimum 1 rok,
  • znajomość:
   • ustawy o samorządzie gminnym,
   • ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
   • ustawy o pomocy społecznej,
   • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
    oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  • wymagana znajomość Pakietu MS Office (w tym Word i Excel),
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie,
  • Znajomość problematyki pomocy społecznej,
  • Samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność,
  • Umiejętność pracy zespołowej,
  • Łatwość uczenia się,
  • Odporność na stres,
  • Umiejętność organizacji własnej pracy,
  • Znajomość lokalnego środowiska oraz rynku pracy,
  • Poprawna komunikacja pisemna,
  • Mile widziana dyspozycyjność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem KIS,
  • Organizowanie działań związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej (w tym opracowanie programu oraz harmonogramu zajęć realizowanych w Klubie),
  • Prowadzenie naboru uczestników do KIS,
  • Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej,
  • Planowanie kierunków rozwoju zawodowego w oparciu o diagnozę potrzeb w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych,
  • Inicjowanie i rozwijanie nowych form i metod wsparcia dla uczestników KIS będących odpowiedzią na rozpoznane potrzeby,
  • Organizacja zajęć dotyczących aktywizacji zawodowej,
  • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań ustawowych KIS.
  • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji, w tym statystyki oraz sprawozdawczości związanej z funkcjonowaniem KIS.
 4. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy – pełny etat
  2. liczba wolnych miejsc pracy: 1
  3. praca w Andrychowie, przy ul. Krakowskiej 72,
  4. przewidywany okres zatrudnienia – kwiecień 2024,
  5. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasy pracy,
  6. praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 (z możliwością pracy w godzinach popołudniowych w przypadku wystąpienia takiej konieczności),
  7. umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (UMOWA NA ZASTĘPSTWO).
 5. Wymagane dokumenty:
  • własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej zawierający klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
  • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko LIDER KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”
  1. na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b -parter (pokój nr 52)
   lub
  2. drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
   – w terminie do 29 marca 2024 roku do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej
   Wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone po upływie powyższego terminu zostaną automatycznie odrzucone.
 7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

  1. Każdy dokument składający się na treść oferty pracy, w którym wymagany jest podpis kandydata, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty pracy,
  2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
   lub poprawieniu.
  3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
   od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne,
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62,
  5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
   bez względu na wynik postępowania,
  6. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane
   do następnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
  7. Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie pisemnej lub telefonicznej.

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
Elżbieta Prus