Nabór na stanowisko informatyka

Powiększ obraz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk – specjalista ds. obsługi informatycznej

 1.      Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe informatyczne lub wykształcenie średnie i doświadczenie minimum 3 lata w zakresie obsługi informatycznej,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 2.      Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane:

  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zagadnień obsługi systemu informatycznego,
  • umiejętność programowania,

b) umiejętność organizacji własnej pracy,
c) umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu,
d) chęć do nauki i zdobywania nowej wiedzy,
e) samodzielność,
f) zaangażowanie,
g) wysoka kultura osobista,
h) dyspozycyjność.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wprowadzenie elektronizacji działań, prowadzących do usprawnienia pracy pracowników socjalnych,
b) pomoc w prowadzeniu statystyk, analiz w celu szybszego pozyskiwania danych do sprawozdań,
c) zwiększenie danych w formie elektronicznej (w tym tworzenie baz danych),
d) prowadzenie szkoleń w zakresie rozszerzonej obsługi Pakietu Office, w tym w szczególności w zakresie tworzenia elektronicznych baz danych (m.in. Excel, Word, Power point),
e) przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie obsługi bieżących programów i wprowadzonych rozwiązań prowadzących do elektronizacji działań pracowników Działu Pomocy Środowiskowej,
f) czuwanie nad ochroną danych osobowych przetwarzanych w Dziale Pomocy Środowiskowej,
g) ulepszanie barier ochronnych będących już w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie,
h) przeprowadzanie audytu w zakresie poprawności wprowadzania danych.

4.  Warunki zatrudnienia:

a) Wymiar czasu pracy – pełny etat;
b) Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie,  ul. Starowiejska 22b, parter;
c) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 5.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 6.  Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz CV,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
c) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach,
d) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną  stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 7.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać:

  1. pocztą tradycyjną  na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, 
    ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub
  2. osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52)
  3. z uwagi na wprowadzony stan epidemii związanego  z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego

w terminie do 22.06.2020r. do godz. 11.00 (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)

  8.   Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

a) Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty;
b) Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu;
c) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne;
d) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zastrzega sobie prawo do skrócenia stażu pracy wymaganego na stanowisku,  na podstawie § 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
e) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 82 lub 33 870 89 62;
f) OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,  bez względu na wynik postępowania;
g) Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie;
h) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest w dniach 23 – 24.06.2020 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,  34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej
                                                                                                           Elżbieta Prus

Załącznik do ogłoszenia – pobierz
Kwestionariusz osobowy – pobierz