Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Powiększ obrazZdjęcie wyciągniętej dłoni, w geście propozycji pomocy, na niej leży dłoń innego człowieka, w geście przyjęcia pomocy

Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta rodziny

I. Wymagania niezbędne :

 1. Asystentem rodziny może być osoba,

a) która posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

dodatkowo :

d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych;
h) posiada prawo jazdy kat. B.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 2. samodzielność;
 3. dyspozycyjność;
 4. znajomość topografii Gminy Andrychów;
 5. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 6. odporność na sytuacje stresowe.

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
 3. rozwiązywanie problemów socjalnych,
 4. rozwiązywanie problemów psychologicznych,
 5. rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi,
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 3. podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną  stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
 6. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
 8. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe pytania proszę kierować do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie –  nr telefonu: 33 870 89 62,
 2. Wymagane dokumenty należy składać:

a) pocztą tradycyjną  na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub
b) osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52)
c) z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 14.08.2020 r.do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)

3. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

4. Praca w systemie dwuzmianowym