Nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych- referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych

– referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Andrychowie, ul Starowiejska 22b

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie minimum średnie.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość:

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu postępowania o świadczenie wychowawcze,

 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 2. doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych,

 3. preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne;

 4. dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presja czasu,

 5. poprawna komunikacja pisemna.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1) udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego oraz uprawnień do świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych;

4) przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych;

5) przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;

6) przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;

7) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych;

8) współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;

9) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

4. Warunki pracy:

    1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

    2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, parter,

    3. praca wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

    4. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy  niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z CV;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182z późn. zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów z w terminie do 7 marca 2016r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

7. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62

 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Andrychowie .

 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

7) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy społecznej w Andrychowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, 34 – 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b .

Dyrektor Ośrodka

Elżbieta Prus

 

kwestionariusz osobowy