Komunikat w sprawie rozpoczęcia biegu terminu w postępowaniach administracyjnych

Powiększ obrazTeczki na dokumenty

W związku z wejściem w życie w dniu 16 maja 2020 roku ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy antykryzysowej 3.0), Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, iż na podstawie art. 68 ust. 6-7 w związku z art. 46 pkt 20 niniejszej ustawy, terminy w postępowaniu administracyjnym, których bieg nie rozpoczął się,  a rozpoczęty uległ zawieszeniu, a zarazem których bieg zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem 16 maja 2020 roku miał nastąpić po ustaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem Covid-19, zaczynają swój bieg wcześniej, tj. od dnia 24 maja 2020 roku (niedziela).  Przedmiotowy przepis dotyczy w szczególności terminów: do wniesienia zażalenia, odwołania, skargi administracyjnej, a także terminów wyznaczonych przez tut. Ośrodek w wezwaniach i zawiadomieniach.

Mając powyższe na uwadze, tut. Ośrodek zwraca uwagę na konieczność dokonania czynności we wskazanych terminach,  z jednoczesnym uwzględnieniem w/w zasad.