Komunikat Burmistrza Andrychowa

Powiększ obrazMężczyzna w eleganckiej koszuli podpisuje dokumenty

Komunikat Burmistrza Andrychowa o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Andrychów.

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, w zarządzeniu Burmistrza Andrychowa Nr 131/A/2020 z dnia 23 marca 2020 roku, w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności Gminy Andrychów, w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2, określono wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy.

Pomoc ta w szczególności może być udzielona przebywającym na terenie Gminy Andrychów osobom objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, osobom samotnym, które nie mają możliwości zorganizowania pomocy we własnym zakresie, w tym w ramach pomocy rodziny.

Wykaz szczególnych form pomocy obejmuje:

 • a) zapewnienie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych,
 • b) przyznanie usług opiekuńczych dla osób samotnych, wymagających pomocy osób drugich,
 • c) zaopatrzenie w materiały higieniczne,
 • d) pomoc w dostarczeniu leków zaleconych przez lekarza,
 • e) pomoc psychologiczną,
 • f) udzielenie schronienia osobie bezdomnej po odbyciu kwarantanny,
 • g) organizację pomocy udzielanej przez wolontariuszy, organizacje pozarządowe i inne podmioty zaangażowane w pomoc osobom potrzebującym,
 • h) przyznanie w uzasadnionych przypadkach mieszkańcom Gminy Andrychów zasiłków celowych, w szczególności z przeznaczeniem na zakup żywności, leków i środków higienicznych oraz środków czystości po spełnieniu kryteriów dochodowych obowiązujących w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • i) indywidualną i niezbędną pomoc przy załatwieniu pilnych i terminowych spraw urzędowych będących w gestii Burmistrza Andrychowa oraz innych organów administracji publicznej, a także podległych im jednostek organizacyjnych,
 • j) udzielenie innych form pomocy na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Uwzględnienie osoby do objęcia szczególną formą pomocy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być także udzielana z urzędu.

Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Wniosek może być złożony w następującej formie:

 • a) pisemnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 B lub,
 • b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  • ePUAP: 5ci5he8j5b/skrytkaESP
  • e-mail: ops@um.andrychow.pl
 • c) telefonicznie:
  • Dziennik Podawczy – tel. 33 875 33 00
  • Dział Świadczeń dla Rodziny – tel. 33 875 45 55
  • Telefon dla Seniora – tel. 531 094 775
  • Przeciwdziałanie przemocy – tel. 33 843 77 77

Szczegółowe informacje zawarto w Zarządzeniu Burmistrza Andrychowa Nr 131/A/2020 z dnia 23 marca 2020 roku.

Andrychów, dn. 23.04.2020 r.

Burmistrz Tomasz Żak

Skan oryginalnego dokumentu do pobrania (988 KB, pdf)