Kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

prowadzona w szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Andrychów

Dobiegły końca zaplanowane na ten rok spotkania informacyjno – edukacyjne w szkołach gimnazjalnych Gminy Andrychów dotyczące przemocy w rodzinie. Były one realizowane w ramach działań profilaktycznych ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014 – 2020. Były prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie Pana Rafała Tlałka.

Spotkania miały charakter pilotażowy i objęły w tym roku trzy szkoły gimnazjalne
w Gminie Andrychów. Odbyły się one w dniach 24 listopada 2015r., oraz 9 i 10 grudnia 2015r. Uczestniczyło w nich łącznie 126 uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów
w Andrychowie, Gimnazjum nr 2 w Andrychowie oraz z Zespołu Szkół Samorządowych
w Targanicach.

Głównym celem tych spotkań było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy
i wsparcia rodziną uwikłanym w przemoc domową. W trakcie spotkań udzielano m.in. informacji co to jest przemoc w rodzinie, jakie są jej formy, co to jest cykl przemocy, przybliżono mity nt. przemocy, przedstawiono procedurę Niebieskiej Karty, rolę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Ponadto każda szkoła otrzymała plakat z hasłem kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy” oraz plakat z Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas z tym skończyć”. Na spotkaniach były dostępne do zabrania ulotki oraz zakładki do książek
z przydatnymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Część z nich została przekazana pedagogom szkolnym, aby kontynuowali profilaktykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w środowisku szkolnym.