Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – art. 22a

Uchwałą Nr XVII-148-08 z dnia 31 stycznia 2008r. Rada Miejska w Andrychowie ustanowiła jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci.

 Jednorazowa zapomoga z budżetu Gminy Andrychów wypłacana jest w wys. 2000,00 zł na każde dziecko.

Zapomoga przysługuje jednemu z rodziców dziecka zamieszkałemu na terenie Gminy Andrychów co najmniej rok przed urodzeniem się dziecka i w dniu składania wniosku.

Świadczenia przysługują niezależnie od dochodu osoby uprawnionej.

 Zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

2) dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej od urodzenia do dnia rozpatrzenia wniosku;

3) w momencie składania wniosku o zapomogę dziecko nie żyje.