Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – art. 22a

Z dniem 11 lutego 2020 r. obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Andrychów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania.
Jednorazowa zapomoga z Budżetu Gminy Andrychów wynosi 500,00 zł.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zamieszkałemu na terenie Gminy Andrychów przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem porodu, przysposobienia, objęcia opieką prawną lub faktyczną i nadal w chwili składania wniosku zamieszkuje wraz z dzieckiem na terenie Gminy Andrychów.
Wnioski o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacanej przez Gminę Andrychów są rozpatrywane z uwzględnieniem kryterium dochodowego, które obowiązuje w pomocy społecznej (aktualnie kryterium wynosi 600,00 zł netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a podstawą jego wyliczenia jest dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku).