Informacja o wyborze oferty

Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny, obok flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, obok logotyp Małopolski, obok flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty750 000 euro na „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019 udzielonym w częściach

OPS.ZP.262.03.2019r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro na

Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2019

udzielonym w częściach:

Część I obejmująca:

Zadanie I – Trening umiejętności praktycznych

Zadanie 3 – Trening kulinarny

Zadanie 4 – Zespoły ćwiczeń psychoruchowych

Część II obejmująca:

Zadanie 2 – Trening Szkoleniowo-Integracyjny

Projekt współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – działając na podstawie art.138o
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).informuje o:
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH UL. KRASIŃSKIEGO 2 40-952 KATOWICE

Cena oferty brutto wynosi: 24 800,00 (słownie: dwadzieścia cztery osiemset złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to jedyna oferta złożona do CZĘŚCI I zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału, przedstawił kompletną ofertę a zaoferowana cena pozwala na udzielenie zamówienia

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 26 czerwca 2019 roku
2. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
OCZKO MARIA Centrum Kształcenia Dorosłych ul. Żwirki i Wigury 27 32-650 Kęty
Cena oferty brutto wynosi: 43 000,00 (słownie: czterdzieści trzy tysiące 00/100)
Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to jedyna oferta złożona do CZĘŚCI II zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału, przedstawił kompletną ofertę a zaoferowana cena pozwala na udzielenie zamówienia

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 26 czerwca 2019 roku.


 

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus