Informacja o wyborze oferty na „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku 14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty750 000 euro na „Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku
14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017 udzielonym w częściach

OPS.ZP.262.01.2017r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty750 000 euro na

Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku
14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017

udzielonym w częściach:

Część I – Zadanie 1 – Trening dorosłości

Część II – Zadanie 2 – Szkolenie komputerowe

Część III – Zadanie 3 – Szkolenie językowe

Część IV – Zadanie 4 – Kurs prawa jazdy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9. Oś Priorytetowa Region spójny społecznie

Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1

z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – działając na podstawie art.138o
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – informuje o:

  1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
    CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA– ZADANIA 1 – TRENING DOROSŁOŚCI

OCZKO MARIA

CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

UL. ŻWIRKI I WIGURY 27

32-650 KĘTY

Cena oferty brutto wynosi: 27 000,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to jedyna oferta złożona do CZĘŚCI I zamówienia, a Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału i przedstawił kompletną ofertę. Oferta uzyskała łącznie
70 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

2. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA– ZADANIA 2 – SZKOLENIE KOMPUTEROWE

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

UL. KRASIŃSKIEGO 2

40-952 KATOWICE

Cena oferty brutto wynosi: 5 040,00zł (słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na najkorzystniejszą cenę i pozostałe kryteria. Oferta uzyskała łącznie
100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

3. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA– ZADANIA 3 – SZKOLENIE JĘZYKOWE

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

UL. KRASIŃSKIEGO 2

40-952 KATOWICE

Cena oferty brutto wynosi: 5 304,00zł (słownie: pięć tysięcy trzysta cztery złote 00/100)


Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na najkorzystniejszą cenę i pozostałe kryteria. Oferta uzyskała łącznie
100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.


4. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE
CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA– ZADANIA 4– KURS PRAWA JAZDY

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

UL. KRASIŃSKIEGO 2

40-952 KATOWICE

Cena oferty brutto wynosi: 27 900,00zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)


Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na najkorzystniejszą cenę i pozostałe kryteria . Oferta uzyskała łącznie
100 punktów.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.


 

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus