Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiększ obrazZeszyty i ołówek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2022/BZP 0013749401/01

dot. postepowania: Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022.

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia Usługi


INFORMACJA O WYBORZE:
Na podstawie art. 253 ust. 1 zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania WYBRAŁ jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
Część I
Oznaczenie wykonawcy : TriVita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Cena oferty: 126 000 zł
Część II
Oznaczenie wykonawcy: TriVita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Cena oferty: 94 500 zł
Liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium oceny ofert:
Część I – Łącznie 90 pkt w tym: Cena – 60 pkt
Kryterium doświadczenie – 20 pkt
Kryterium społeczne – 10 pkt

Część II – Łącznie 90 pkt w tym: Cena – 60 pkt
Kryterium doświadczenie – 20 pkt
Kryterium społeczne – 10 pkt


UZASADNIENIE dla Części I oraz Części II:
Oferta najkorzystniejsza wg kryterium oceny ofert. Oferta złożona zgodnie
z wymaganiami SWZ, złożona przez wykonawcę, który spełnił warunki udziału w postępowaniu
Była to jedyna oferta dla Części I oraz jedyna dla Części II