Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 2023/BZP 00219771

Powiększ obrazmężczyzna piszący w notatniku
logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, flaga Polski, godło Polski

dot. postepowania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023 Część I i II.

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia Usługi

INFORMACJA O WYBORZE:

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania WYBRAŁ jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Część I

Oznaczenie wykonawcy : TriVita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Cena oferty: 104 400,00 zł

Część II

Oznaczenie wykonawcy: TriVita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Cena oferty: 104 400,00 zł
Liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium oceny ofert:

Część I – Łącznie 95 pkt w tym: Cena – 60 pkt
Kryterium doświadczenie – 20 pkt
Kryterium społeczne – 15 pkt

Część II – Łącznie 95 pkt w tym: Cena – 60 pkt
Kryterium doświadczenie – 20 pkt
Kryterium społeczne – 15 pkt

UZASADNIENIE dla Części I oraz Części II:

Oferta najkorzystniejsza wg kryterium oceny ofert. Oferta złożona zgodnie
z wymaganiami SWZ, złożona przez wykonawcę, który spełnił warunki udziału w postępowaniu
Była to jedyna oferta dla Części I oraz jedyna dla Części II