Informacja o udzieleniu zamówienia…

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. 

Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla osób w wieku 18 – 65 lat, będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2018

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,

Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.,

Poddziałanie 9.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – działając na podstawie art. art 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579

z późn. zm.) – informuje o udzieleniu zamówienia Wykonawcy:

– cena oferty dla Części I: 48 450,00 zł brutto;

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Rynek 12

34-120 Andrychów


– cena oferty dla Części II: 14 550,00 zł brutto;

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Rynek 12

34-120 Andrychów


Uzasadnienie wyboru oferty:

Na każda z Części postępowania wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła warunki udziału w postępowania a zaoferowana cena pozwala na udzielenie zamówienia

Umowa dla Części I została zawarta w dniu 09-04-2018r.

Umowa dla Części II została zawarta w dniu 09-04-2018r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus