Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu

Powiększ obrazWieczne pióro

Informacja o udzieleniu zamówienia  w postępowaniu  pn. 

Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,
Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.
Poddziałanie 9.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – działając na podstawie art 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – informuje o udzieleniu zamówienia Wykonawcy:

– Cena oferty dla Części I: 19 380 zł brutto;

Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 2

– cena oferty dla Części II: 30 605 zł zł brutto;

Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 2

Uzasadnienie wyboru oferty:

Na realizację każdej Części postępowania Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału, przedstawił  najkorzystniejszą i kompletną ofertę,  a zaoferowana cena pozwala na udzielenie zamówienia.

Umowa dla Części I została zawarta w dniu 30.07.2020 r.  
Umowa dla Części II  została zawarta w dniu 30.07.2020 r.

Z upoważnienia Burmistrza
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Prus