Informacja o naborze przedstawiciela Organizacji Pozarządowej na Członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja przeciw przemocy w Andrychowie

Powiększ obrazna stole otwarty zeszyt i długopis, w tle trzy rośliny w doniczkach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że trwa nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie.

Celem zgłoszenia kandydata, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w siedzibie Ośrodka przy ul. Starowiejskiej 22b, w pokoju nr 21, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2023r., do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka). Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy dostępne są:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,2317777,informacja-o-naborze-przedstawiciela-organizacji-pozarzadowej-na-czlonka-gminnego-zespolu-interdyscy.html

2) na stronie internetowej Gminy Andrychów pod adresem: https://andrychow.eu/informacja-o-naborze-przedstawiciela-organizacji-pozarzadowej-na-czlonka-gminnego-zespolu-interdyscyplinarnego-koalicja-przeciw-przemocy-w-andrychowie/

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15

Akceptacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Zespołu Interdyscyplinarnego dokonuje Burmistrz.

O wynikach naboru organizacje pozarządowe zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailowo.

Ostateczny skład całego Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie zatwierdzony na mocy Zarządzenia Burmistrza, wydanego najpóźniej do dnia 22 września 2023 roku,  które następnie zostanie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Ośrodka – Panią Ewą Białczyk-Czechowska,

tel. 33 870 89 71

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

mgr Elżbieta Prus