Informacja dotycząca naboru na 3 pracowników socjalnych

Powiększ obrazzegar

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
  3. wykształcenie:
   1. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
    1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
    2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
    3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
     a) pedagogika,
     b) pedagogika specjalna,
     c) politologia,
     d) polityka społeczna,
     e) psychologia,
     f) socjologia,
     g) nauki o rodzinie;
    4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
   2. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji pracownika socjalnego znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-socjalny) w punkcie 06 – Kwalifikacje pracownika socjalnego;
  4. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy
   z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej;
  5. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows)
   i urządzeń biurowych;
  6. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego;
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
  8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. Wymagania dodatkowe: 
  1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
  2. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
  3. umiejętność pracy zespołowej,
  4. umiejętność organizowania pracy własnej,
  5. samodzielność,
  6. zaangażowanie,
  7. wysoka kultura osobista,
  8. dyspozycyjność,
  9. odporność na sytuacje stresowe,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. praca socjalna;
  2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
  3. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych,
   a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
  4. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grapom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
  5. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
  6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
   w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
  8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
   i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
  9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
  10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
  11. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) i list motywacyjny,
  2. podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną  stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
  5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
 5. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:
  1. Dodatkowe pytania proszę kierować do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – nr telefonu: 33 870 89 62, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00
  2. Wymagane dokumenty należy składać:
   1. pocztą tradycyjną  na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, 
    ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52)
   2. z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 23.05.2022r.
 6. Dodatkowe informacje: 
  1. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania;
  2. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Czas i forma zatrudnienia:
   1. Pracownik socjalny 1 – 1/1 etat, zatrudnienie maj/czerwiec 2022r., umowa o pracę na czas określony do 2022r; 
   2. Pracownik socjalny 2 – 1/1 etat, zatrudnienie maj/czerwiec 2022r., umowa o pracę na czas określony;
   3. c) Pracownik socjalny 3 – 1/1 etat, zatrudnienie maj/czerwiec 2022r., umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.