Droga do zatrudnienia – projekt dla osób powyżej 30 roku życia z terenu powiatu wadowickiego

Powiększ obrazOtwarty zeszyt, na nim długopis

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś priorytetowa: 8. Rynek Pracy, Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

CEL: Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wadowickim.
GRUPA DOCELOWA: Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 •  osób o niskich kwalifikacjach (co najwyżej z wykształceniem średnim),
 • osób długotrwale bezrobotnych (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • kobiet.
  Łącznie wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 50 osób bezrobotnych,
  z czego:
 • 22 osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 10 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 9 osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 2 osoby z niepełnosprawnościami.

DZIAŁANIA: Wsparcie jakie zostanie udzielone uczestnikom w ramach projektu będzie miało charakter kompleksowy i będzie obejmować:
 poradnictwo zawodowe skierowane do 50 osób bezrobotnych (w roku 2021 poradnictwem zawodowym objętych będzie 20 Uczestników Projektu,
a w roku 2022 – 30 Uczestników Projektu), w ramach którego przeprowadzona zostanie analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz zostaną podjęte działania zaradcze zmierzające do zniwelowania zdiagnozowanych barier, m.in. pomoc w przygotowaniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, pośrednictwo pracy skierowane do 50 osób bezrobotnych (w roku 2021 pośrednictwem pracy objętych będzie 20 Uczestników Projektu, a w roku 2022 – 30 Uczestników Projektu), w ramach którego uczestnicy informowani będą o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach zachodzących na lokalnym rynku pracy, nawiązywane będą kontakty z pracodawcami oraz przeprowadzany będzie dobór odpowiedniego stanowiska do kandydata, subsydiowane zatrudnienie w formie prac interwencyjnych dla 50 osób bezrobotnych ( w roku 2021 na prace interwencyjne skierowanych zostanie 20 Uczestników Projektu, a w roku 2022 30 Uczestników Projektu), w ramach którego przewidziano zawieranie umów z pracodawcami, wypłatę refundacji – przez maksymalny okres 6 miesięcy – oraz bieżące monitorowanie zawartych umów.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2021 – 31.12.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU: Całkowita wartość projektu pn. „Droga do zatrudnienia – projekt dla osób powyżej 30 roku życia z terenu powiatu wadowickiego” wynosi 600 000,00 zł, z czego w roku 2021: 122 995,49 zł oraz w roku 2022: 477 004,51 zł, w tym: dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 570 000,00 zł, wkład własny wynosi 30 000,00 zł.

1. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu styczeń 2022 – grudzień 2022
2. Ogłoszenie naboru ciągłego wniosków o organizację prac interwencyjnych dla 30 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy marzec 2022 – kwiecień 2022*
3. Ocena złożonych wniosków o organizację prac interwencyjnych marzec 2022 – kwiecień 2022
4. Zawieranie umów o organizację prac interwencyjnych kwiecień 2022 – maj 2022
5. Nabór Formularzy zgłoszeniowych osób bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie marzec 2022 – kwiecień 2022*
6. Ocena złożonych Formularzy zgłsozeniowych marzec 2022 – kwiecień 2022
7. Realizowanie usługi pośrednictwa pracy dla 30 Uczestników Projektu marzec 2022 – kwiecień 2022
8. Realizowanie usługi poradnictwa zawodowego dla 30 Uczestników Projektu kwiecień 2022 

* dokładne terminy rekrutacji uczestników do projektu oraz terminy naborów wniosków o zatrudnienie subsydiowane zostaną podane na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach – wadowice.praca.gov.pl.