Dotychczasowe działania w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę”

W 2016 r. wsparciem objęliśmy 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy). W ramach projektu zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Każdy uczestnik objęty jest wsparciem psychologicznym oraz bierze udział w spotkaniach z trenerem pracy. W sierpniu 2016 r. cała grupa uczestniczyła w niestacjonarnym  pięciodniowym  treningu kompetencji społecznych, podczas którego uczestnicy nabyli umiejętności komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, treningu zachowań asertywnych oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych.

Dodatkowo uczestnicy spotykali się co miesiąc w ramach socjoterapii – zajęć integracyjnych. We wrześniu 2016 r., w ramach projektu, beneficjenci uczestniczyli w „Treningu Pracy”, a w listopadzie brali udział w szkoleniu pn. „Warsztaty Zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

Uzupełnieniem zajęć były zorganizowane trzy wizyty studyjne do spółdzielni socjalnych w Cieszynie, Kobierzynie oraz Słopnicach. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć na i przekonać się jak funkcjonują spółdzielnie socjalne, oraz pozyskali cenną wiedzę jak uzyskać dofinansowanie na założenie własnej spółdzielni socjalnej. Ponadto odwiedzili zabytkowe miejsca w Krakowie oraz Suchej Beskidzkiej.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, podczas których nabywają umiejętności kształtowania postawy

pro-aktywnej, czy tworzenia wniosków aplikacyjnych. Dowiadują się również jak aktywnie poszukiwać pracy, zdobywają wiedzę o rynku pracy oraz uczestniczą w symulacji rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą.

Pod koniec listopada 2016 r. rozpoczęły się pierwsze szkolenia. 20 osób wzięło udział w kursie zawodowym – opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi z modułem języka niemieckiego oraz elementami opieki medycznej. Natomiast kolejne 20 osób uczestniczyło w kursie zawodowym – pielęgnacja i aranżacja terenów zielonych z obsługą urządzeń do prac ogrodniczych. Uczestnicy projektu po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, od kwietnia 2017 r., odbywają płatny trzymiesięczny staż zawodowy u pracodawców.

W ramach działań aktywizacji społeczno–zawodowej projektu 10 uczestników znalazło już zatrudnienie na podstawie umowy i zakończyło udział w projekcie, a jedna osoba założyła własną działalność gospodarczą.

Ponadto Klub Integracji Społecznej współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. Dzięki zawartemu porozumieniu, prowadzone są prace społecznie użyteczne dla części osób uczestniczących w projekcie.