Jesteś tutaj:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

ZASIŁEK RODZINNY Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się: do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to uczelni wyższej), do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym […]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę należy złożyć w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wypłatę jednorazowej zapomogi. Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, […]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – art. 22a

Z dniem 11 lutego 2020 r. obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Andrychów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania. Jednorazowa zapomoga z Budżetu Gminy Andrychów wynosi 500,00 zł. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu  albo opiekunowi faktycznemu dziecka w […]

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (niezależnie od wysokości dochodów):  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84  zł. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:  Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania […]

Świadczenia rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE przysługuje: 1) matce albo ojcu dziecka; 2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; 3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka […]Do góry