Ogłoszenie

Logotypy: Małopolska, Unia Europejska, Rzeczpospolita Polska, Fundusze Europejskie

W związku z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja pomieszczeń w zakresie dostosowania ich do realizacji zadań Mieszkania Chronionego mieszczącego się w Andrychowie, ul. Batorego 24a.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 maja 2019 r.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Podpisaną ofertę (w języku polskim) – wypełniony formularz cenowy (wyceniony przedmiar robót) prosimy złożyć do dnia 4 lutego 2019 r. w formie pisemnej lub faksem bądź drogą elektroniczną (skan dokumentu wraz z podpisem) lub e-mailem na adres ośrodka: dagmara.chowaniec@opsandrychow.pl lub ops@um.andrychow.pl lub na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Wymagany okres gwarancji min. 1 rok.

W przypadku pojawienia się wątpliwości po stronie zamawiającego, wykonawca musi okazać się dokumentacją potwierdzającą kompetencje do wykonania niniejszego zamówienia np. aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, udokumentowane przynajmniej jedno zadanie o podobnym charakterze prac.

W załączeniu przedkładam przedmiar robót – Formularz ofertowy.

pobierz formularz ofertowy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie
Elżbieta Prus