Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od marca 2017r. do grudnia 2017r.”

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od marca 2017r. do grudnia 2017r.”

 1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym
z kierunków:

– pielęgniarka dyplomowana,

– opiekunka domowa,

– opiekunka środowiskowa

– opiekun medyczny

lub

wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.

g) wysoka kultura osobista

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,
b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
– czynności gospodarcze,
– czynności opiekuńcze
– czynności aktywizujące społecznie,
– przygotowywanie  podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia – prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

4. Zakres usług uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia chorego. Działalność opiekunki/opiekuna będzie skierowana do osób będących w trudnej sytuacji zdrowotnej, a szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w przypadku podpisania umowy.

5. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) wraz z klauzulą “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku , poz.922.)”

 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

 • Wypełniony formularz ofertowy

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w terenie:

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. W treści oferty wymagane jest aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy wraz
  z oświadczeniem

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu nadanym przez ustawę
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1265
minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia wynosi 13 zł brutto.

 1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81

 4. Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 5. Postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana wg kryteriów: Cena 60 pkt im niższa tym wyżej punktowana wg wzoru:

Cena oferty najniższej

Liczba punktów oferty = —————————————- x 60

Cena oferty ocenianej

Predyspozycje zawodowe z uwzględnieniem doświadczenia kandydata max 40 pkt

Kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt

 1. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem:
„Dotyczy zmówienia publicznego pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od marca 2017r. do grudnia 2017r

w terminie do 24.02.2017r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane  

 

 

Harmonogram godz. opiekuńczych

Formularz ofertowy

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus